Органи

Органи на Българска ветроенергийна асоциация

Съгласно Чл. 9.   Ал.1, ал.2 и ал.3 от Устава на асоциацията Органите на БГВЕА са:
Общо събрание, Надзорен съвет и Административен директор.

Съгласно чл.12 от Устава на асоциацията Надзорният съвет е управително тяло, което взема присъствени и неприсъствени решения, касаещи основните дейности на БГВЕА. Надзорният съвет контролира работата на Административния директор.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Миглена Стоилова е Председател на Надзорния съвет БГВЕА и член на Управителния съвет на Националната енергийна камара. Тя е член на Съвета на директорите на Енел Грийн Пауър България и Финансов директор на Енел Грийн Пауър България и Турция. Работила е в Енел Марица Изток 3 и в АББ, Швеция, където се занимава с инвестиционна оценка на развойни проекти и проучвания за пазарната реализация на нови бизнес начинания. Миглена Стоилова притежава магистърска степен по Международни отношения от УНСС, магистърска степен по Бизнес администрация от Mlardalen University, Швеция, както и АССА Диплома по Финансов мениджмънт.

Анатоли Линков е управител и едноличен собственик на Вентус България ЕООД – българска компания, специализирана в проектиране, разработване и управление на ветроенергийни паркове. През 2005г. г-н Линков учредява дружество с основен предмет на дейност “Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди”, a от 2008г. активно работи в сферата на възобновяемата енергия чрез дружеството си Вентус България ЕООД, като развива марката „Вентус“ чрез предлагане на комплексни решения в изграждането на ветроенергийни паркове.

Георги Петков е изпълнителен директор на „Калиакра уинд пауър“ АД.

Здравко Николов е Управител на Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД. Компанията е дъщерно дружество на Австрийския концерн Уиндкрафт Симонсфелд АГ. Уиндкрафт Симонсфелд АГ е един от най-големите производители на вятърна електроенергия, в Австрия а чрез дъщерното си дружество O енд M Симонсфелд ЕООД е един от най-големите доставчици на O&M услуги в България.

Орлин Калев е предприемач в сектора на Зелената енергия. Дългогодишно работи с белгийски и немски фондове за разработване и инвестиции във ВЕИ проекти в страните от Източна Европа, а дружеството му изгражда и оперира свои вятърни паркове в България (Шабла) и Румъния (Тулча). Стартира кариерата си през 2006г, като асистент на Управителния съвет на Е.ОН България Мрежи и Електроразпределение Варна. Активен участник в сектора на ветроенергийната индустрия у нас от самото ѝ навлизане, поради което се налага като разпознаваем авторитет.

Пламен Пенчев е мениджър производство във „Ветроком“ ЕООД. „Ветроком“ ЕООД е собственик и управлява вторият по големина вятърен парк в България с инсталирана мощност 72,5 МВт. Компанията е част от ALPIQ HOLDING – една от най-големите швейцарски енергийни предприятия със силно присъствие на енергийните пазари в цяла Европа.

Стилиян Бурханларски е управител на „Еолика България” EАД – испанско акционерно дружество, регистрирано през 2004 г. в България, с основен предмет на дейност: управление на проекти в областта напроучването, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници.

Юлиан Спасов е съдружник в Адвокатско Дружество МкГрегър и Партньори –  ръководещ офиса на кантората в България.

АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР

Съгласно чл.11 ал. 5 от Устава на асоциацията Административният Директор управлява оперативно дейността на Асоциацията и би могъл да я представлява на срещи, събития и форуми по преценка и след решение на Надзорния съвет.

Габриела Тодорова е бакалавър по Политология, магистър по Европейска интеграция и магистър по Международни политически отношения и сигурност, като и трите образователни степени са придобити в СУ „Св. Климент Охридски”. Професионалналният й опит започва в публичната сфера, като експерт в Министерство на транспорта, ГД Въздухоплавателна администрация /2010г/, и експерт по Програмата за развитие на селските райони към Министерство на земеделието и храните /2011г/. Дългогодишен e опитът й в компания, консултираща в сферата на енергетиката. Притежава значителен опит при организиране на събития – брифинги и кръгли маси на международна тематика, предимно в областта на сектор енергийна сигурност.

Общо събрание

Съгласно чл. 10 от Устава на асоциацията, Общото събрание се състои от всички членове на БГВЕА. Обикновеното общо събрание се провежда веднъж всяка календарна година през първите шест месеца от годината. Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове по въпроси, свързани с бюджет, състав на Надзорния съвет, членски внос, членство в др.организации, промяна на Устава на асоциацията и др.решения в обхвата на компетентност на Общото събрание съгласно българското законодателство.

Контакти:

Българска ветроенергийна асоциация
ул. Христо Белчев 21, ет. 4, стая № 414
гр. София 1000. България

моб.: +359 88 9206822
info@bgwea.eu
gabriela@bgwea.eu

Българска ветроенергийна асоциация