Общи условия

Общи условия БГВЕА

Общи условия за ползване на уебсайта на Българска ветроенергийна асоциация, намиращ се на основен домейн bgwea.eu

т1. Въведение

Ползвайки този уебсайт Вие декларирате, че сте запознат и приемате описаните по-долу общи условия на уебсайта bgwea.eu и Българска ветроенергийна асоциация

Данни за собственика на уебсайта:
Българска ветроенергийна асоциация
ЕИК: 175924617
Адрес: ул. Христо Белчев 21, ет. 4, стая № 414, гр. София 1000, България

Електронен адрес и контакти на АСОЦИАЦИЯТА:
Телефон: +359 889 20 68 22
И-мейл: info@bgwea.eu
Уебсайт: bgwea.eu

т2. Членство

(1) Членове на Асоциацията могат да бъдат всички дееспособни физически и юридически лица, които желаят да спомогнат за осъществяване на целите на Асоциацията.

(2) Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмено искане. Надзорният съвет на Асоциацията се произнася по искането с обикновено мнозинство. Отказ за приемане може да бъде обжалван в срок от две седмици от получаване на отказа. Жалбите се разглеждат от Общото събрания на членовете на Асоциацията, което ги решава с обикновено мнозинство.

(3) По мотивирано писмено предложение на член на Надзорния Съвет на асоциацията, Надзорният съвет може да реши с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове изключването на член на Асоциацията, при условие че този член действа в нарушение на духа и целите на този Устав или накърнява репутацията на Асоциацията. В този случай, съответния член се уведомява писмено по електронен път, че е постъпило предложение за неговото изключване.

В уведомлението се посочват мотивите за това. Заедно с уведомлението съответният член следва да бъде поканен да даде становище в срок от две седмици от изпращане на уведомлението. Едва след изтичане на срока, Надзорният съвет има право да се произнесе по изключването. В случай че бъде подадено становище в установения срок, членът може да обжалва решението на Надзорния съвет за изключването му в срок от две седмици пред Общото събрание, което се произнася по жалбата с обикновено мнозинство.

(4) Членството в асоциацията се прекратява и в случай, че член на асоциацията е в забава, да плати членския си внос с повече от два месеца, считано от 01 февруари от съответната календарна година, а именно до 31 март независимо от две писмени покани да плати. Поканите за плащане се изпращат от Административния директор по електронен път.

С втората покана членът се уведомява, че подлежи на изключване поради забава за плащане на членския внос и му се предоставя срок за заплащане до 01 април през съответната каледнарна година В случай, че същият не плати в срока, даден от втората покана, изключването му става автоматично без да е необходимо решение на Надзорния съвет.

(5) Освен горепосочените случаи, членството се прекратява и поради смърт или съответно прекратяване на юридическото лице или поради оттегляне. Уведомлението за оттегляне на членството следва да бъде извършено в срок до четири календарни седмици преди края на календарната година и поражда действие от края на съответната година.

(6) С прекратяване на членството се прекратяват и всички искове на член срещу Асоциацията.

т3. Такси и отговорност

(1) По предложение на Надзорния съвет, Общото събрание приема решение за определяне на размера на годишния членски внос, който се плаща през първия месец на годината.

(2) Надзорният съвет приема с решение правила за заплащане на членския внос, които могат да предвидят и разсрочено плащане.

(3 ) В отделни случаи при основателни причини, Надзорният съвет може да намали членски внос за конкретен член на Асоциацията.

(4) Членовете отговарят за задължения на Асоциацията до пълния размер на членския внос като няма да бъдат задължени да правят допълнителни вноски или да поемат лична отговорност.

т4. Защита на личните данни

Запознайте се с пълната полица с Политиката за поверителност и защита на личните данни на уебсайта bgwea.eu и Българска ветроенергийна асоциация.

т5. Авторско право

Графичният и уеб дизайн, текстовото съдържание и всички дигитални материали и активи на уебсайта bgwea.eu, включително лога, търговски символи, графични изображения и надписи, текстове и мултимедийно съдържание, са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права и са собственост на Българска ветроенергийна асоциация.

Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право върху интелектуалната собственост, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Българска ветроенергийна асоциация Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този уебсайт, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

КОПИРАНЕТО, ИМИТАЦИЯТА, ПЛАГИАТСТВОТО, МОДИФИЦИРАНЕТО, ВЗАИМСТВАНЕТО, НАПОДОБЯВАНЕТО, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО, ИЗТЕГЛЯНЕТО, ПРОДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГРАФИЧНИЯ И УЕБ ДИЗАЙН, ТЕКСТОВОТО И ВИЗУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ УЕБСАЙТА BGWEA.EU, Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!

т6. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите

Българска ветроенергийна асоциация си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в уебсайта bgwea.eu.

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК)

т7. Устав на асоциацията

Подробна допълнителна информация за структура, цели, дейност и условия на взаимоотношения с Българска ветроенергийна асоциация може да откриете в документа УСТАВ НА БГВЕА

Този документ (Общи условия за ползване на уебсайта bgwea.eu)
е последно обновен на 27 Май 2020-а година.