Партньори

Партньори на Българска ветроенергийна асоциация

СПИСЪК ПАРТНЬОРИ

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) е основана от български и международни компании през 2019 г. Тя се застъпва за въвеждането и разработването на адекватни политики и регулаторна рамка в България, в подкрепа на прехода към устойчива, нисковъглеродна и сигурна енергийна система. АПСТЕ подкрепя и насърчава корпоративни договори за закупуване на електроенергия, за да стимулира развитието на нови проекти за ВЕИ в страната, както и технологии за съхранение на енергия и иновативни подходи за търговия със зелена електроенергия.

През май 2021г. БГВЕА и АПСТЕ поставиха основите на Re-Source център на Балканите. Повече информация можете да откриете тук

Уебсайт: www.apste.eu

WindEurope е „гласът” на вятърната индустрия, асоциация активно насърчаваща вятърната енергия в Европа и по света. Тя има над 400 членове, активни в над 35 страни, сред които производители на вятърни турбини, научноизследователски институти, национални асоциации за вятърна енергия и други възобновяеми енергийни източници, предприемачи, финансови и застрахователни компании и консултанти.

WindEurope анализира и формулира политически позиции за вятърната индустрия по ключови стратегически секторни въпроси, като си сътрудничи с индустрията и изследователските институции в редица проекти за развитие на пазара и технологични изследвания.  Дейностите на  WindEurope спомагат за създаването на подходяща среда, в рамките на която членовете могат успешно да развиват своя бизнес.

WindEurope създава голямо разнообразие от информационни инструменти и управлява кампании, насочени към повишаване на осведомеността за ползите от вятъра и засилване на социалното приемане, преодоляване на митовете за вятърната енергия и осигуряване на лесен достъп до достоверна информация.

WindEurope организира ежегодни събития – конференции, изложби, уъркшопи и семинар. По този начи асоциацията насърчава обмена на международен опит и същевременно създава платформи да бъдат показани последните технологични новости.

Уебсайт: www.windeurope.org

Национална Енергийна Камара е създадена като основен партньор на институциите при формиране на политиките в енергийния сектор на България. Камарата представлява над 50% от частните инсталирани мощности и близо 70% от всички заети в частния сектор енергетика.

Камарата представлява всички сегменти на електро-енергийния сектор: производство, търговия, разпределение и снабдяване, както и различни технологии и източници за производство на енергия, конвенционални и възобновяеми.

Като основен партньор на отговорните институции в областта на енергетиката, основните цели на Камарата са:

  • елиминиране на всички порочни практики, наследени от миналото;
  • въвеждане на най-висок стандарт на управление и най-добрите бизнес практики;
  • реформиране, модернизиране и стабилизиране на енергийния сектор на България и превръщането му в основен стълб за икономически растеж и заетост, в пълен синхрон с европейските политики.
Уебсайт: www.necbg.eu
МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Ти Ел Ел Медиа ООД е водещо българско издателство за специализирана техническа периодика от 1997 г. Работи в четири основни направления – индустрия, енергетика, екология и сградни инсталации.

Уебсайт: www.tllmedia.bg

Енерджи Инфо БГКаталогът на фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката в България е най-новото справочно издание на Ти Ел Ел Медиа.

Уебсайт: www.energyinfo.bg

Българска ветроенергийна асоциация