Становища

Официални становища на Българската ветроенергийна асоциация

Становище относно обществено обсъждане на План за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022-2031 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

КОПИЕ ДО:
Г-Н АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЕСО ЕАД

Становище на БГВЕА относно законопроект за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Г-Н ХРИСТО АЛЕКСИЕВ
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ

Становище на БГВЕА относно Проект на Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на България

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Д-Р ИНЖ. РОСИЦА КАРАМФИЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Предложения по ЗИД на ЗЕ сигнатура сигнатура 47-254-01-62

До г-н Радослав Рибарски – председател на Комисия по енергетика

Становище относно план за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2022-2031г.

До г-н Ангелин Цачев – изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор ЕАД

Становище относно проекторешение за допълнителни ежемесечни вноски към фонд сигурност на електроенергийната система от производители на електрическа енергия

До г-н Радослав Рибарски – председател на Комисията по енергетика

Становище относно предложена от КЕВР нова ППЦ

До Доц. Д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране

Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

До Доц. Д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране

Становище по Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 с хоризонт до 2050

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката на Република България

Позиция във връзка с публичната консултация, инициирана от Европейската Комисия (ЕК), по предложени реформи на електроенергийния пазар в България

До Г-жа Катарина Сиков-Магни от Генерална дирекция “Енергетика”, Директор Вътрешен пазар

Становище относно Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, сигнатура № 054-01-103, внесен на 11.11.2020г.

До Г-н Валентин Николов – председател на парламентарната комисия по енергетика

Становище по проект на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), публикуван за обществено обсъждане на 30.10.2020г.

До Г-н Томислав Дончев – зам. министър председател, с копие до: Министъра на енергетиката и  Комисия по енергетика в НС

Становище относно планирано въвеждане на 15-минутен период на сетълмент за балансиращ пазар

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката и Доц. Д-р Иван Иванов – председател на комисията по енергийно и водно регулиране

Становище по Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030г. с хоризонт до 2050г.

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката на Република България

Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

До Доц. Д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране

Становище по законопроект за допълнение на закона за ограничаване изменението на климата № 902-01-58

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, Г-н Валентин Николов и Доц. Д-р Иван Иванов

Становище относно промени в дължимите такси за участие на организиран борсов пазар

До Г-н К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса ЕАД

Становище по Проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България („Интегриран план“)

До Г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката

Българска ветроенергийна асоциация