Становища

Официални становища на Българска ветроенергийна асоциация

Становище по проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

до доц. д-р Иван Иванов – председател на Комисията по енергийно и водно регулиране

Становище относно промени в дължимите такси за участие на организиран борсов пазар

до г-н К. Константинов – изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса ЕАД

Становище по Проект на Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България („Интегриран план“)

до г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката

Становище по законопроект за допълнение на закона за ограничаване изменението на климата № 902-01-58

до г-жа Теменужка Петкова – министър на енергетиката, г-н Валентин Николов и доц. д-р Иван Иванов

Българска ветроенергийна асоциация