Предвидените в Плана за развитие на преносната електрическа мрежа нови производствени мощности за ВяЕЦ не отразяват реалните очаквания за нарастване дела на вятърната енергия в страната

Планът за развитие на преносната мрежа на България за периода 2022- 2031г. следва да отчете значимата роля на вятърната енергия в електроенергийния микс на страната. България има значителен ресурс от вятър и слънце за изграждането на вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) и фотоволтаични централи (ФЕЦ), развитието на които представлява най-бързият начин за гарантиране на енергийната независимост и увеличаване на дела на чиста енергия, произведена от местен източник на конкурентна цена.

Страната ни има нужда и от двата вида електроцентрали, но е необходимо те да се изградят балансирано т.е. инсталираните мощности от вятър и слънце да са в близък или еднакъв размер. Балансиран микс от ВяЕЦ и ФЕЦ ще улесни и управлението на електроенергийната система и по-ефективното използване на наличния капацитет на електропреносната мрежа.

От гледна точка на енергийния баланс, ВяЕЦ имат по-висок коефициент на използваемост, т.е. всеки инсталиран MW ВяЕЦ допринася за наличието на повече евтина енергия в мрежата. Към края на 2020 г. в България инсталираната мощност на ФЕЦ е 1 121 MW, а на ВяЕЦ е 701 MW, като в също време двата вида електроцентрали са произвели еднакво количество енергия (по 1.478 TWh). От гледна точка на мощностния баланс, ВяЕЦ имат по-равномерно производство в денонощен разрез, докато ФЕЦ имат изразен пик между 10:00 и 17:00 часа. ВяЕЦ имат по-голям принос в периодите, когато има повишено нужда от енергия (сутрин/вечер, зимен сезон), когато слънцегреенето отсъства или е с понижен интензитет.

Предвидените в настоящия проект на План нови производствени мощности за ВяЕЦ (343 MW) не отразява очакваната тенденцията за нарастване дела на вятърната енергия в енергийния микс във връзка с ангажиментите на страната, както и реално заявените инвестиционни намерения и засилен инвестиционен интерес.

Към настоящия момент инвеститорският интерес във ветроенергийни проекти бележи значителен ръст, като по информация на БГВЕА в процес на разработване са повече от 4000 MW. БГВЕА предлага преразглеждане на прогнозата за присъединяване на нови ВяЕЦ към електроразпределителната и електропреносната мрежа, като се вземат предвид всички валидни договори – окончателни и предварителни, издадените съгласувателни писма, както и издадени становища към настояща дата и получените искания за такива. Наред с това, списъкът със заинтересованите страни, до които е изпратено запитване, следва да се актуализира, за да отчете действителните и активни инвестиционни намерения.

Отчитайки наличните инвестиционни намерения и проекти в развитие, БГВЕА предлага прогнозата за присъединяване на нови ВяЕЦ до 2031г. да бъде преразгледана като от предвидените в настоящия вариант на Плана 343 MW за ВяЕЦ се увеличат до 4500 MW ВяЕЦ, които да бъдат респективно разпределени, както следва: 1500 MW за 2026г., 1000 MW за 2027г, и по 500 MW за всяка година в периода 2028-2031г.

Пълен текст на становището на БГВЕА – ТУК