News

Становище на БГВЕА по проект за изменение и допълнение на ПТЕЕ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

До
Комисията за енергийно и водно регулиране

Становище

от

„Българска ветроенергийна асоциация”,
ЕИК 175924617, адрес на управление:
ул. Христо Белчев № 21, ет. 4, София 1000,
представлявано от
Миглена Стоилова – Папазян, Председател на Надзорния съвет

Относно:
Проект на правила за изменение и
допълнение на Правилата за търговия с
електрическа енергия

Уважаеми членове на Комисията за енергийно и водно регулиране,

С настоящото становище бихме желали да обърнем внимание на най – спорните, според нас, текстове на представените за обществено обсъждане Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (Проекта).

1. Изменението на Закона за енергетика от май 2018 г. раздели производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници на две групи, като критерият за това разделение е общата инсталирана мощност на съответната централа, чрез която даден производител произвежда електрическа енергия:

• Група на производителите на електрическа енергия с централа /и, с обща инсталирана мощност на всяка централа до 4 MW – т.е. водеща е мощността на отделните генериращи обекти, а не сумарната притежавана мощност на няколко централи на даден производител;
• Група на производителите на електрическа енергия, с централа /и с обща инсталирана мощност 4 и над 4 MW на енергиен обект – към тези производители се прилага нововъведения премиен режим.

При разписване на проекта се използва многократно словосъчетанието „с обекти с обща инсталирана електрическа мощност по-малка от 4 MW”, което води до противоречиво тълкуване – така разписано, може да бъде тълкувано като сумарна мощност на всички централи, притежавани от един производител, което противоречи на § 68 от ЗИДЗЕ. Допълнително непрекъснатото повторение на този израз утежнява нормите. Поради това предлагаме, при разписване на хипотезата на съответната правна норма да се въведе ясно спрямо кого се прилага същата, като:

• Когато се има предвид, че адресат на нормата са производителите от първата група да се използва „производители по ЗЕВИ”, като в Допълнителните разпоредби на ПТЕЕ изрично се въведе обяснение на използвания израз (съгласно чл.32, ал.2 от Указа за прилагане на Закона за нормативните актове), както следва: „производител/и по ЗЕВИ” е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена от обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 4 MW на енергиен обект.”

• Когато се има предвид, че адресат на нормата са производителите от втората група да се използва „производители по §68 от ЗИДЗЕ (ДВ, бр.38 от 2018г.)”. Аналогично, когато се касае за когенерационни централи (за които се прилага премиен режим) да се използва „производител/и по § 67 от ЗИДЗЕ“.

2. Предвиденото отлагане на влизането в сила на нормата относно определяне на участници в специалните балансиращи групи е неправилно (§ 61. Тези правила влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 56а, ал. 3, т. 1, подточка 1.1 и ал. 5, т. 2 , които влизат в сила от 01.01.2019 г.) :

• Извън чисто правно–техническата грешка (следва да се посочи влизане в сила на параграф и съответна точка, а не на член), се поставя логичният въпрос, ако тези норми влязат в сила от 1.01.2019г., то каква правна регламентация ще се прилага относно специалните балансиращи групи, след като чл.56 е отменен, а в останалите текстове на правилата вече е въведено разделението на ВЕИ производителите, в зависимост от прилагания режим на насърчаване;

• Ако идеята е, да се синхронизира правната уредба с предвидения преходен период при производителите с премиен режим, то с така предвиденото отлагателно действие в §61 на проекта, това не се постига. Съгласно § 68 от ЗИДЗЕ, до влизане в сила на договор за компенсиране с премии, съответният производител продава енергията си съгласно разпоредбите на ЗЕВИ преди изменението на ЗЕ (Обществения доставчик и /или крайния снабдител изкупуват енергията му по съответния действащ договор за продажба на енергия). Следователно до датата на влизане в сила на договора с Фонд сигурност на електроенергийната система, тези производители фактически са подчинени на режима: преференциални цени и изкупуване на енергията по средствата за търговско измерване.
Във връзка с горепосоченото предлагаме:
Текст по проекта Предложение на БГВEА
§ 61. Тези правила влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 56а, ал. 3, т. 1, подточка 1.1 и ал. 5, т. 2 , които влизат в сила от 01.01.2019 г. §61. За производител по § 68 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ. бр. 38 от 8 май 2018г.) до влизане в сила на договор му за компенсиране с премии се прилагат разпоредбите за производители по ЗЕВИ.

Предлагаме, влизането в сила на Правилата за изменение и допълнение да се извърши по общия ред (три дни след обнародването). Няма причина този конституционно предвиден срок да се скъсява.

3. В проекта се въведени определени ограничения за участие на ВЕИ производителите в балансиращи групи, с които БГВЕА изразява несъгласие:

• Чл.69а:
В нормата се въвежда ограничение даден координатор да не може да продава повече от 20 % от общата произведена електрическата енергия, отдадена към електропреносната и електроразпределителните мрежи за съответната календарна година от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW. Подобно ограничение не намира каквато и да било опора в закона (чл.100, ал.6 от ЗЕ не поставя подобно изискване).
Чрез кого ще продава енергията си е изцяло по избор на съответния производител и това негово право не може да бъде ограничавано с подзаконов нормативен акт, като:
a) ВЕИ производителите обективно не могат да дават точни прогнози, като резултатът от това са значителни небаланси. Международният опит е доказал, че колкото повече ВЕИ производители има в една балансираща група, толкова агрегацията на небаласните е по-добра. Реално с така предлаганото ограничение, на първо място се намалява възможността за агрегиране на небалансите между различните технологии, а на второ - ще се затрудни в значителна степен търговията с енергия. Даденото обяснение на общественото обсъждане, че никой не спира ВЕИ производителите да бъдат, в която си искат балансираща група не съответства на законовата регламентация. Съгласно чл.100, ал.6 изборът на координатор, чрез който даден производител ще продава енергията си (ако упражни това свое право) предопределя и принадлежността му към балансиращата група на този координатор (по аргумент от изр. второ на чл.100, ал.6 от ЗЕ).
b) Не е ясно на какъв принцип е основана определената горна граница 20%; на базата на какъв анализ е възприета тази горна граница и защо се смята, че концентриране на повече от 20 % от продаваната енергия от ВЕИ производители с централи 4 и над 4 МW е от критична важност за конкуренцията. По тази логика конкуренцията е изключително застрашена, като се има предвид, че НЕК притежава и следва да продава само чрез борсата енергията от големите ВЕЦ.
c) На трето място - нелогично е да се извършва ограничение в процент от количество енергия, което е за съответната година (т.е. координаторът следва да предвиди какво количество енергия ще произведат ВЕИ централите над 4 MW за предстоящата година и съответно да изчисли колко енергия ще може да продаде). В допълнение това е невъзможна прогноза – никой не знае какъв наличен ресурс ще има през съответната година - съответно вятър, слънце и вода и в какво съотношение. Т.е. нормата е неприложима при така предвидения процент и от каква стойност се изчислява този процент.
d) На четвърто място – от формулировката на правната норма става ясно, че координаторът не може да продава повече от 20 % от енергията само от енергията произведена от ВЕИ. Поставя се въпросът защо не е включена и енергията от производителите по чл.162а от ЗЕ. Това допълнително ще стесни изключително много производителите, които могат да бъдат членове на една балансираща група и координатора да продава енергията им по реда на чл.100, ал.6.

Текст по проекта Предложение на БГВEА
Чл. 69а. В случаите по чл. 69, ал. 6 един координатор на балансираща група не може да продава повече от 20 на сто от общата произведена електрическата енергия, отдадена към електропреносната и електроразпределителните мрежи за съответната календарна година от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW Да се заличи.

• Чл.69б
Така както е разписан нормативният текст, не може да се разбере за какво се отнася.

Нормата визира само и единствено стандартни групи, като:

a) В изречение първо се въвежда, че координатор на балансираща група няма право да затваря открити позиции по търговски сделки в групата чрез произведената електрическа енергия от членовете на подгрупите (производители по § 67 и § 68 от ЗИДЗЕ). Не е ясно нито какво е открита позиция, нито как координаторът ще я затвори. Координаторът като такъв не може да продава и купува енергия (единственият случай, в който координатор може да продава енергия, е по чл.100, ал.6 от ЗЕ, в никой друг случай той не е и не може да бъде продавач или купувач по договор за покупко-продажба на енергия). Ако целта е да се забрани чрез манипулация на графици (манипулация на график на производител и на потребител) с цел заобикаляне нормата на ЗЕ за продажба на енергия само чрез борсата, то тази норма според нас е излишна, поради обективната невъзможност за точна прогноза на ВЕИ производителите. Икономическият риск за координатора би бил непредвидим, за да се предполага, че ще се извършват такива пазарни манипулации. Не е ясно защо Комисията счита, че за други различни от сочените в нормата производители подобно „затваряне на открити позиции“ е позволено (адресати на нормата са само производители по § 67 и §68 от ЗИДЗЕ, но не и производители от конвенционални централи, които също са задължени да продават енергията си на борсата);

b) В изречение второ се създава втора забрана, пак само за производители по §67 и § 68, като не може да изведе правен извод в какво съотношение са така въведените забрани в изречение първо и изречение второ (ако излишъкът бъде надвишен, ще означава ли, че се презюмира нарушение на първата въведена забрана? Обръщаме внимание, че въвеждането на подобна презумция е правен абсурд – не е налице пряка причинно следствена връзка между така въведените факти). Втората въведена забрана е абсолютно неразбираема: първо не е ясно какво се има предвид под „нетиран излишък“ – такъв термин не се употребява в правилата. Второ в началото на изречението се визира „нетиран излишък“ на подгрупите (подгрупа на производители по §67 и §68), който не може да бъде повече от 10 % от нетната измерена позиция на същите тези подгрупи. Това на практика означава, че агрегираният излишък (ако това се има предвид под нетиран излишък) между когенерации и ВЕИ производители не може да бъде повече от 10 % от произведената от тях енергия, отчетена със средства за търговско измерване. При положение, че в групата на ВЕИ производителите може да има голям процент вятърни централи, практически тази забрана е невъзможна. Никой обективно не може да гарантира, че ще прогнозира производство с точност на отклонението до 10 %. При така въвежданата втора забрана не е ясно спрямо какъв период се прилага – за периода на сетълмент или за месец. Правилата за правно тълкуване налагат извода, че ако изрично не е посочен период, то се прилага общият такъв, предвиден и свързан с начина на определяне на излишъка, а именно 1 час (периода на сетълмент).
Подобна норма е абсолютно неприложима за вятърни централи и така разписана нормата не създава ясен ред за търговия с енергия, не гарантира конкурентност, а напротив създава несигурност и противоречие и непредвидимост, включително и спрямо действията от страна на регулатора.

Текст по проекта Предложение на БГВА
Чл. 69б. В случаите по чл. 69, ал. 6, когато производители по чл. 69, ал. 4 продават цялата или част от произведената от тях електрическа енергия чрез координатор на балансираща група, координаторът няма право да затваря открити позиции по търговски сделки в групата чрез произведената електрическа енергия от членовете на подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и ал. 4. Нетираният излишък на подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и ал. 4 от стандартната балансираща група не може да надвишава 10 на сто от нетната измерена позиция на съответната подгрупа Да се заличи.

4. В проекта са налице предложения за правна уредба, която не съотвества на законовите норми.

• Предвиденото разделение на подгрупи не съответства изцяло на изискванията на чл.100, ал.6 от ЗЕ. В този законов текст се предвижда само и единствено производители, които продават енергията си чрез координатор на БГ (изцяло и/или частично), да бъдат обособени в отделна подгрупа. Предвиденото в чл.56б и 56в от проекта противоречи на тази законова норма.
• Не е ясна и нормата на 59б, ал.2. В нормата се предвижда задължение на координаторите на комбинирани балансиращи групи да известяват отделни агрегирани графици за всяка подгрупа, което да позволява на независимия преносен оператор да извършва отделен сетълмент и определяне на реализираните небаланси от съответната подгрупа. Така формулирана нормата се тълкува в следния смисъл – физическият небаланс и разходите за небаланс (месечен финансов сетълмент), определяни от ЕСО към координатора, са поотделно за всяка подгрупа, което реално прави безсмислено обединяването на тези производители в балансираща група. Ако замисълът е паралелно с общия физически и финансов сетълмент на групата в цялост да се подават и агрегирани графици по подгрупи с цел прилагане на чл.73 (спрямо производителите продаващи енергия „по електромер”) и гарантиране изпълнението на чл.100, ал.6, то нормата не е разписана правилно.
Поради това предлагаме следното:
Текст по проекта Предложение на БГВЕА
Чл. 56б. (1) Комбинирана балансираща група е група, в която участват само производители на електрическа енергия от възобновяеми източници със следните подгрупи:
1. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW, които не са достигнали размера на нетното специфично производство;
2. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW, които са достигнали размера на нетното специфично производство;
3. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW.
(2) Координаторите на комбинирани балансиращи групи са задължени да известяват отделни агрегирани графици за всяка подгрупа, което да позволява на независимия преносен оператор да извършва отделен сетълмент и определяне на реализираните небаланси от съответната подгрупа
Чл. 56б. (1) Комбинирана балансираща група е група, в която участват само производители на електрическа енергия от възобновяеми източници със следните подгрупи:
1. подгрупа на производители по ЗЕВИ, които не са достигнали размера на нетното специфично производство;
2. подгрупа на производители по §68 от ЗИДЗЕ, когато продават цялата или част от произвежданата електрическа енергия чрез координатора на балансиращата група;
3. подгрупа на производители по ЗЕВИ, които са достигнали размера на нетното специфично производство и производители по § 68 от ЗИДЗЕ, когато продават произвежданата електрическа енергия самостоятелно на организирания борсов пазар.
(2) Координаторите на комбинирани балансиращи групи са задължени да известяват и отделни агрегирани графици за всяка подгрупа, което да позволява на независимия преносен оператор да извършва и отделен физически сетълмент на съответната съответната подгрупа. Физическият и финансов сетълмент на групата в цялост се извършва съгласно глава десета.
Чл.56в, ал.3 Когато в стандартната балансираща група участват производители на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с обекти с обща електрическа инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, те задължително се обособяват в отделна подгрупа и участниците са преки членове на тази подгрупа.
Чл.56в, ал.4 Когато в стандартната балансираща група участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, те задължително се обособяват в отделна подгрупа и участниците са преки членове на тази подгрупа.” Ал.3 и 4 да се обединят:
Чл.56, ал.3:
„(3) Производители – членове на стандартна балансираща група, които продават електрическа енергия по реда на чл.100, ал.6 от ЗЕ, се обособяват в отделна подгрупа. Тези производители са преки членове на балансиращата група.”

• В текстовете на чл.78 навсякъде да се заличи израза „както и задълженията на производителите по чл. 93а ЗЕ”, тъй като е налице противоречие с ЗЕ и ЗЕВИ:
- В чл.78, ал.2 да се заличи изразът „както и задълженията на производителите по чл. 93а ЗЕ”
- В чл.78, ал.6 да се заличи изразът „и на производителите по чл. 93а ЗЕ”

5. Предлагаме чл.60, ал.7 да отпадне.

С нормата се предвижда, производител на електрическа енергия да бъде член на една и съща балансираща група, и в качеството си на производител и в качеството си на краен клиент. Няма мотив от какво е продиктувано това предложение при положение, че това е утвърдена практика и към настоящия момент не възникват проблеми при прилагането на този начин на участие в балансиращите групи:
Текст по проекта Предложение на БГВЕА
чл. 60, нови ал.6 и 7:
„(6) Координаторите на стандартни и комбинирани балансиращи групи подават на независимия преносен оператор заявление по образец за регистрация на подгрупа с обекти на производители по чл.162а и/или подгрупа на производители с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.
(7) Производителят и собствените му обекти, които захранва с електрическа енергия се регистрират задължително в състава на една и съща стандартна или комбинирана балансираща група.“ чл. 60, нови ал.6, а ал.7 се заличава:
„(6) Координаторите на стандартни и комбинирани балансиращи групи подават на независимия преносен оператор заявление по образец за регистрация на подгрупа на производители, които продават произвежданата електрическа енергия по чл.100, ал.6 от ЗЕ.
(7) Производителят и собствените му обекти, които захранва с електрическа енергия се регистрират задължително в състава на една и съща стандартна или комбинирана балансираща група.“

Изрично обръщаме внимание, че когато се въвежда изменение в нормативен акт и това изменение изисква активно действие на адресата на правната норма, то задължително трябва де се предвиждат и преходни разпоредби, осигуряващи обективен и разумен срок (при спазване правата на адресатите на нормата), в който задължените лица да могат да изпълнят вменените им задължения.

6. С нормата на чл.68, ал.2 се предвижда: Независимият преносен оператор отстранява от електроенергийния пазар търговци и производители на електрическа енергия с предизвестие от два работни дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатор на балансираща група и координатор с общ финансов сетълмент по искане на ФСЕС съгласно чл. 36ж от ЗЕ. Независимият преносен оператор може да откаже да отстрани производител от електроенергийния пазар, в случай че отстраняването води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването.
Тази норма би следвало да уреди реда за отстраняването на търговец и/или производител – чл.36ж, ал.10., но не предвижда следното:
• Няма никаква причина предизвестието да е 2 работни дни – по този начин се застрашават интересите на крайните клиенти, чийто доставчик е търговецът. Нормално е според нас този срок да е не по-дълъг от 5 работни дни преди края на съответен месец, като отстраняването да се извършва от 1 число на месеца, следващ месеца, през който е изтекло предизвестието, за да могат крайните клиенти да изберат друг доставчик, без да се налага да преминават към доставчика от последна инстанция;
• Не е решен въпросът какво се случва, ако отстраняваният търговец е и координатор на балансираща група: като координатор, търговецът може да продава енергия по чл.100, ал.6 от ЗЕ – отстраняването му практически ще блокира дейнността на производителите за два месеца, докато преминат в друга балансираща група. Реално потърпевшите от едно подобно действие ще бъдат производителите на енергия, което е правно недопустимо.
• Правно задължително е независимия преносен оператор да оповестява на официалната си интернет страница незабавно получените искания за отстраняване от пазара на търговци и производители и предизвестието, което е предоставено на тези участници.
Евентуалното отстраняване на търговец от пазара поставя основен въпрос: това ще доведе ли и до блокиране на дейността му като координатор ? Този въпрос трябва да получи еднозначно и ясно решение в ПТЕЕ. Нашето мнение е, че това са две различни качества и като координатор съответният лицензиант ТРЯБВА да продължи да осъществява дейността си като такъв.
Въпросът за отстраняването на търговеца е свързан и с предлаганата редакция на нормата на чл. 68, ал.5 – отстраняване на координатор и последици за членовете на балансиращи групи (Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който не им е доставчик на електрическа енергия, отговарят самостоятелно за собствените си небаланси, считано от датата на отстраняване, незабавно представят обезпечение за изпълнение на задълженията си по договора по чл. 11, т. 8 и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор, считано от следващия календарен месец). Според нас е задължително при това преминаване в друга балансираща група да не се прилагат сроковете за подаване на заявленията по чл.103 от ПТЕЕ.
Във връзка с горното предлагаме:
Текст по проекта Предложение на БГВЕА
Чл. 68. (1) Независимият преносен оператор може да отстрани от електроенергийния пазар координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 с предизвестие от два работни дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатора на балансираща група и координатора с общ финансов сетълмент във всеки един от следните случаи:
1. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 не изпълнява задълженията си съгласно тези правила и/или не отговаря на условията за регистрация като координатор на балансираща група;
2. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 наруши условията на договора за балансиране, в т.ч. при неплащане в срок или ако не възстанови или не представи актуализирано гаранционно обезпечение в сроковете по договора;
3. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 има неизплатени задължения по договорите си за достъп и пренос и/или невнесени/невъзстановени/неактуализирани гаранционни обезпечения;
4. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 допуска небаланси в балансиращата си група, надхвърлящи размера на предоставеното обезпечение по реда на глава десета, след изрично предупреждение от независимия преносен оператор;
5. координаторът на балансираща група е обявен в несъстоятелност или е в процес на ликвидация;
6. не представя графици в сроковете съгласно правилата.
(2) Независимият преносен оператор отстранява от електроенергийния пазар търговци и производители на електрическа енергия с предизвестие от два работни дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатор на балансираща група и координатор с общ финансов сетълмент по искане на ФСЕС съгласно чл. 36ж от ЗЕ.Независимият преносен оператор може да откаже да отстрани производител от електроенергийния пазар, в случай че отстраняването води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването.
(3) Координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 е длъжен да уреди всички свои задължения с независимия преносен оператор, възникнали до датата на отстраняване от електроенергийния пазар.
(4) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който им е и доставчик на електрическа енергия, се причисляват в балансиращата група на доставчика от последна инстанция, считано от датата на отстраняване, и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор считано от следващия календарен месец..
(5) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който не им е доставчик на електрическа енергия, отговарят самостоятелно за собствените си небаланси, считано от датата на отстраняване, незабавно представят обезпечение за изпълнение на задълженията си по договора по чл. 11, т. 8 и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор, считано от следващия календарен месец.
(6) Независимият преносен оператор отразява отстраняването на координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 в регистъра по чл. 65 в деня на отстраняването му.
(7) В случаите по ал. 1 и ал. 2 независимият преносен оператор информира КЕВР за отстраняването от пазара на търговския участник.
(8) Предизвестието по ал. 1 и ал.2 се изпраща и на членовете на балансиращата група. Независимият преносен оператор уведомява преките членове в балансиращата група, а операторите на електроразпределителните мрежи - непреките членове в групата.
Чл. 68. (1) Независимият преносен оператор може да отстрани от електроенергийния пазар координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3, като им изпраща предизвестие и уведомление до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатора на балансираща група и координатора с общ финансов сетълмент във всеки един от следните случаи:
1. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 не изпълнява задълженията си съгласно тези правила и/или не отговаря на условията за регистрация като координатор на балансираща група;
2. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 наруши условията на договора за балансиране, в т.ч. при неплащане в срок или ако не възстанови или не представи актуализирано гаранционно обезпечение в сроковете по договора;
3. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 има неизплатени задължения по договорите си за достъп и пренос и/или невнесени/невъзстановени/неактуализирани гаранционни обезпечения;
4. координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 допуска небаланси в балансиращата си група, надхвърлящи размера на предоставеното обезпечение по реда на глава десета, след изрично предупреждение от независимия преносен оператор;
5. координаторът на балансираща група е обявен в несъстоятелност или е в процес на ликвидация;
6. не представя графици в сроковете съгласно правилата.
(2) Срокът на предизвестието е 3 работни дни, като при изтичане на този срок електроенергийният системен оператор отстранява лицата по ал.1 от пазара. Отстраняването от пазара се извършва от 1 –во число на месеца, следващ месеца, през който е изтекло предизвестието в случаите когато членове на балансиращата група са производители по § 67 и §68 от ЗИДЗЕ.
(3) Независимият преносен оператор отстранява от електроенергийния пазар търговци и производители на електрическа енергия с предизвестие от -три работни дни до съответния оператор на електроразпределителна мрежа, доставчик от последна инстанция, координатор на балансираща група и координатор с общ финансов сетълмент по искане на ФСЕС съгласно чл. 36ж от ЗЕ. Независимият преносен оператор може да откаже да отстрани производител от електроенергийния пазар, в случай че отстраняването води или може да доведе до нарушаване сигурността на снабдяването.
(4) В случаите по ал.3, когато търговецът е и координатор на балансираща група, отстраняването от пазара не засяга дейността му като координатор.
(5) Координаторът на балансираща група или търговският участник по чл. 62, ал. 3 е длъжен да уреди всички свои задължения с независимия преносен оператор, възникнали до датата на отстраняване от електроенергийния пазар.
(6) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който им е и доставчик на електрическа енергия, се причисляват в балансиращата група на доставчика от последна инстанция, считано от датата на отстраняване, и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор считано от следващия календарен месец, като сроковете по чл.103 не се прилагат.
(7) Членовете на балансираща група с координатор, отстранен от електроенергийния пазар, който не им е доставчик на електрическа енергия, отговарят самостоятелно за собствените си небаланси, считано от датата на отстраняване, незабавно представят обезпечение за изпълнение на задълженията си по договора по чл. 11, т. 8 и имат право да прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор, считано от следващия календарен месец, като сроковете по чл.103 не се прилагат.
(8) Независимият преносен оператор отразява отстраняването на координатор на балансираща група или търговски участник по чл. 62, ал. 3 в регистъра по чл. 65 в деня на отстраняването му.
(9) В случаите по ал. 1 и ал. 3 независимият преносен оператор информира КЕВР за отстраняването от пазара на търговския участник.
(10) Предизвестието по ал. 1 и ал.3 се изпраща и на членовете на балансиращата група. Независимият преносен оператор уведомява преките членове в балансиращата група, а операторите на електроразпределителните мрежи - непреките членове в групата.

7. В чл.89, ал.11 да се добави, че почасовите стойности за измерената електрическа енергия на производители по §68 от ЗИДЗЕ се изпращат задължително и на тези производители.
Считаме че това е задължително условие, с оглед реализиране на правата на производителите във връзка с получаването на премии по ЗЕ.

Текст по проекта Предложение на БГВЕА
чл. 89, ал.11
(11) Всеки собственик на измервателна система изпраща до 9-о число на месеца, следващ отчетния, измерените почасови стойности за обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство, обозначени с партида/идентификационен код, както следва:
1. на ФСЕС за всяко място на търговско измерване за всеки производител;
2. на координаторите на комбинирани балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в комбинираната балансираща група;
3. на координаторите на стандартни балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в стандартната балансираща група
Чл.89, ал.11
(11) Всеки собственик на измервателна система изпраща до 9-о число на месеца, следващ отчетния, измерените почасови стойности за обектите с обща инсталирана мощност 4 и над 4 МW на производители по §68 от ЗИДЗЕ, обозначени с партида/ идентификационен код, както следва:
1. на ФСЕС за всяко място на търговско измерване за всеки производител;
2. на координаторите на комбинирани, съответно стандартни балансиращи групи за всяко място на търговско измерване за всеки производител, включен в балансиращата група;
3. на всеки производител за всяко място на търговско измерване на съответния енергиен обект за производство на енергия

8. Необходимо е да се отстрани допусната техническа грешка в предлаганото изменение на чл.15 от ПТЕЕ.

Така както е предложен текстът, означава че операторът на борсовия пазар продава енергия на координатора на БГ, а няма норма, че координаторът продава на оператора на борсовия пазар.

Текст по проекта Предложение на БГВА
чл. 15, ал.3, т.4

(3) Договорите по свободно договорени цени се сключват между:
……………
4. оператора на борсовия пазар, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
в) обществения доставчик в случаите, предвидени в ЗЕ;
г) производители на електрическа енергия;
д) доставчик от последна инстанция.
е) независимия преносен оператор;
ж) оператор на електроразпределителна мрежа;
з) координатор на балансираща група в случаите, предвидени в ЗЕ

В чл. 15, ал.3, т.4 да се придобие следната редакция:

(3) Договорите по свободно договорени цени се сключват между:
……………
4. оператора на борсовия пазар, от една страна, и:
а) търговците на електрическа енергия;
б) крайни клиенти, регистрирани на пазара по свободно договорени цени;
в) обществения доставчик в случаите, предвидени в ЗЕ;
г) производители на електрическа енергия;
д) доставчик от последна инстанция.
е) независимия преносен оператор;
ж) оператор на електроразпределителна мрежа;
з) координатор на балансираща група в случаите, предвидени в ЗЕ

Да се създаде нова т.5:

5. 5. Координатор на балансираща група в случаите на чл.100, ал.6 от ЗЕ от една страна и оператора на борсовия пазар от друга”

9. Навсякъде в проекта да отпаднат текстовете, визиращи уредбата на договорите за премии. Правната уредба на тези договори не е предмет на правилата (чл.11, т.16 и чл.26)

10. Подкрепяме въведената възможност производителите по ЗЕВИ да могат да продават енергия на пазара „час напред” без да са задължени да преминават към стандартна балансираща група.

11. Текстовете относно производители по § 67 и §68 следва да бъдат извадени от раздела „Участие на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на балансиращия пазар”.
Така както е предвидено в проекта, се създава смесване на правната уредба относно централи с различен режим. В тази връзка, правилата на закона за нормативните актове и указа за неговото прилагане трябва да се спазват без отклонения, тъй като само по този начин се гарантира правилно тълкуване и прилагане на правните норми.
Уважаеми членове на Комисията за енергийно и водно регулиране,
Моля за подробно и задълбочено разглеждане на представените от нас предложения. Същите са продиктувани от вече натрупаната практика по участието на производители на електрическа енергия от вятърна енергия и са отражение на проблемите, с които се сблъскваме при прилагането на подзаконовите нормативни актове, приемани от КЕВР по прилагане на ЗЕ и ЗЕВИ. Считаме, че безпротиворечива и ясна правна уредба може да бъде създадена, но това трябва да стане в открит диалог с търговските участници на пазара, с цел балансиране на различните им интереси.

С уважение,

Миглена Стоилова
Председател на Надзорния съвет на БГВЕА

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search