User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

На 10.04.2012г. в Държавен вестник бяха обнародвани промени в приетия миналата година ЗЕВИ. По-важните от тях са както следва:

Графици за присъединяване

В мотивите към внесения законопроект за изменение и допълнение на ЗЕВИ бе записано, че  „поради значителния брой договори, които са приведени в съответствие с изискванията на ЗЕВИ (§6 от преходни и заключителни разпоредби), е невъзможно присъединяването на ВЕИ обектите в предвидените по този закон  срокове и това налага промени на тези  срокове за съобразяването им с плановете за развитие на електропреносната и електроразпределителните мрежи.“

С новите промени „съобразяването“ с плановете за развитие на мрежата ще се извърши чрез въвеждането на графици за присъединяване, които ще бъдат изготвени от операторите на електрическата мрежа в съответствие с поредността на сключените предварителни договори за присъединяване и представени на производителите до 10 юли 2012г. След това производителите ще имат 1 месец да потвърдят писмено, че са съгласни с новата дата за присъединяване. Така, ако до 10 август 2012г. производителите не са заявили съгласие, предварителният договор за присъединяване се счита за прекратен.

Тези графици внасят нова доза несигурност за инвеститорите във ВЕИ проекти.

С тях ще бъдат изменени вече договорени от инвеститорите срокове за присъединяване като има реален риск реализацията на проекти в доста напреднал етап на развитие да бъде значително забавена във времето.

В същото време, нови ВЕИ проекти  трябва ежегодно да кандидатстват за  свободни мощности за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.
Първото такова обяване на свободни мощности според разпоредбите на ЗЕВИ трябва стане до 30 юни 2012г. на интернет страницата на енергийния регулатор ДКЕВР.

Фиксиране на цена на изкупуване на електроенергията

Цената, по която електроенергията ще се изкупува за срока на задължително изкупуване, вече ще се определя при акт 16 (разрешение за ползване), а не при акт 15 (завършване на изграждането на енергийния обект), както беше досега (чл. 31, ал. 1).

Проблемът за ветроенергийните проекти идва от факта, че изграждането им обикновено отнема между 18 и 24 месеца от момента на финансово приключване, а тарифата за изкупуване на ВЕИ енергията се променя веднъж годишно. Така, инвестицията става изключително рискова, тъй като докато се строи и всички разходи по проекта вече са фиксирани, регулаторът може да намали тарифата до нерентабилно ниво, което да обезмисли инвестицията, още преди тя да е завършена. Този тарифен риск на практика означава, че банките не са склонни да отпускат заеми за ветроенергийни проекти преди завършване на строежа, тъй като няма начин да се предвиди какви ще са бъдещите тарифи и съответно дали проектите ще могат да си изплатят заема.

Реализиране на проекти на етапи

За проекти, които се пускат в експлоатация на етапи, преференциалната цена за изкупуване вече ще се променя с пускането на всеки следващ етап (чл. 31, ал. 11).

Регистрационен режим за инсталатори на ВЕИ системи

От 1-ви април 2013 ще започне да действа регистрационен режим за монтажници на ВЕИ оборудване (нов член 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 20е).

По-леки разрешителни процедури за малки ВЕИ инсталации

Облекчават се разрешителните процедури и свързването към мрежата за малки ВЕИ инсталации (жилищни – до 30 kW и търговски - до 200 kW – чл. 24).

Двуезична версия на ЗЕВИ, включително промените от 10.04.2012г. е достъпна за членовете във форума на асоциацията.

Членовете на асоциацията могат да открият по-детайлно описание на нашия форум.

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search