Новини

БГВЕА подаде жалба до Административен съд София град

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Колеги,
днес БГВЕА подаде жалба до Административен съд София град срещу отказ на енергийния регулатор КЕВР да предостави достъп до обществена информация.

Още на 17 ноември миналата година, БГВЕА подаде заявление по реда на закона за достъп до обществена информация, с което поиска да бъде предоставен достъп до всички финансови модели, за няколко поредни години, използвани при изчисляването на преференциалната цена, по която се изкупува електрическата енергия, произведена от вятър, както и заложените в тях ценообразуващи фактори по смисъла на чл.21 от Наредба №1 от 18.03.2013г. за регулиране на цените на електрическа енергия.

В законоустановения срок не получихме отговор от ответника, поради което счетохме, че е налице мълчалив отказ по заявлението ни и на 29.12.2015г., подадохме жалба до АССГ София град с искане за отмяна на мълчаливия отказ и произнасяне по същество. По искането ни беше образувано адм. дело № 1015/2016.. Към момента очакваме решение по същото.

Както ви информирахме миналата седмица, десет месеца след подаването на нашето заявление, получихме писмо от КЕВР, с което бяхме поканени да получим решение по подаденото от нас заявление за достъп до обществена информация. С решението си КЕВР, цитираме « ...оставя без разглеждане заявлението за достъп до обществена информация с вх.№ ДОИ-14 от 17.11.2015г, в частта касаеща финансовите модели, използвани при определянето на преференциалната цена за изкопуване на електрическа енергия произведена от вятър ...»
Ето защо днес БГВЕА подаде жалба до Административен съд София град срещу отказа на КЕВР да предостави исканата информация.

В жалбата са развити доводи за нарушение на изискването за форма на решението по ЗДОИ, както и за съществени нарушения на административнопроцедурните правила, на материалния закон и отклонение от целта на закона. Подчертаваме също, надделяващия обществен интерес, от предоставянето на поисканата информация, защото от нея ще е видно как се определя преференциалната цена, по която се изкупува електроенергията произведена от вятърните централи, а това е от голямо значение за цялото общество, предвид широкия обществен дебат по отношение на производството на електроенергия от възобновяеми източници.

В жалбата обръщаме внимание още, че поведението на ответника относно предоставянето на исканата информация представлява недопустимо шиканиране на процеса по осъществяване на конституционно гарантираното право на достъп до обществена информация. Нямаме логичен отговор на въпроса защо е това протакане, извъртане и в крайна сметка отказ на ответника да предостави исканата от нас информация по т.1 от нашето заявление.

Очакваме развитие на съдебното дело и ще ви държим в течение на тeмата.

Поздрави,
екип БГВЕА

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search