Новини

Разширява се кръгът на лицата, задължени да разкриват информация пред КФН

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

В брой: 42 на ДВ, от дата 3.6.2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК). С него се разширява кръгът на лицата, задължени да разкриват информация пред Комисията за финансов надзор (КФН).
Съгласно текста на ЗИД и по-конкретно § 1д., разпоредбите на ЗППЦК, глава шеста „а“, за разкриване на информация, ще се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Според ал.2, на същия параграф, изключения от горното правило, ще правят тези предприятия, които отговарят на два от следните критерии:

  1. средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
  2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 700 000 лв.;
  3. нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.“

Това означава, че горепосочените дружества , вкл.  всички производители на електическа енергия от вятър, които не попадат в изключенията по § 1д. ал.2, от ЗИД НА ЗППЦИК,  ще се задължават да представят пред КФН, информация по глава VI "а" от ЗППЦК в сроковете определени от закона и подзаконовата нормативна уредба.

Тази информация следва да е публична, а достъпът до нея е безплатен за всеки заинтересован. Законодателят не е направил изрично разлика между лицензианти и нелицензианти сред енергийните непублични дружества. Немалка част от компаниите без лиценз (производители на елелектроенергия с инсталирана мощност от 5 МW и по-малка) превишават праговете на активи и нетни приходи от продажби, посочени по-горе, и не са изрично изключени от обхвата на законодателната промяна.

Подзаконовият нормативен документ, уреждащ начина на подаване на изискуемата от дружествата информация е НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

За да бъде приведена цитираната Наредба №2 в съответствие с новите законови изменения е подготвен проект за нейното изменение и допълнение, който ще регламентира подаването на изискуемите документи .

Към момента и в срок до 15 юли 2016 проекта за изменение и допълнение на Наредба №2 е качен на сайта на КФН за обществено обсъждане. Очаква се другата седмица измененията да бъдат приети.

Към момента съществува неяснота относно пълният обем от информация, която производителите на електрическа енергия от вятър следва да предоставят в КФН, въпреки че срокът за първото подаване на документи изтича на 31 юли 2016 година

Ето защо, вчера и днес  екипа на БГВЕА се свърза и разговаря с администрацията на КФН, от където получихме следните  разяснения:

  1. Измененията на Наредба  №2 ще дадят яснота за точния обем информация, които дружествата следва да представят в КФН и начина, по който следва тази информация да бъде предоставяна.
  2. Към момента екипа на КФН не се ангажира да ни отговори устно какви точно документи следва да депозират в комисията задължените лица, но ни насърчават да подадем писмено своите въпроси като се ангажират да ни отговорят в максимално кратък срок.
  3. От КФН споделиха, че необходимите документи ще следва да се подават чрез електронното деловодство на КФН, подписани с електронен подпис на представляващия дружеството или упълномощено от него лице.

http://e-register.fsc.bg/

Във връзка с горното, екипът на БГВЕА ще внесе официално запитване до КФН с молба за разяснения и указания. Приканваме всички вас, ако имате въпроси, свързани с новото задължение за предоставяне на информация в КФН, да ги формулирате и изпратите до нас, до края на работния ден на 14 юли, четвъртък, за да ги включим в запитването на БГВЕА, което  ще депозираме в комисията в петък – 15 юли 2016 година.

Очакваме вашите въпроси до КФН до края на работния ден на 14 юли, четвъртък.

Ще ви държим в течение на темата.

Поздрави,
Екип БГВЕА

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД

Search