Новини

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Колеги,
днес БГВЕА подаде жалба до Административен съд София град срещу отказ на енергийния регулатор КЕВР да предостави достъп до обществена информация.

Още на 17 ноември миналата година, БГВЕА подаде заявление по реда на закона за достъп до обществена информация, с което поиска да бъде предоставен достъп до всички финансови модели, за няколко поредни години, използвани при изчисляването на преференциалната цена, по която се изкупува електрическата енергия, произведена от вятър, както и заложените в тях ценообразуващи фактори по смисъла на чл.21 от Наредба №1 от 18.03.2013г. за регулиране на цените на електрическа енергия.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Колеги,
След успешно водено съдебно дело за достъп до обществена информация, БГВЕА задължи КЕВР да се произнесе изрично по заявление за достъп до информация.

До края на съдебното дело, от КЕВР отказваха да се произнесат писмено по заявлението на БГВЕА. След делото, от КЕВР се произнесоха изрично по заявлението на БГВЕА, но на практика продължават да отказват да предоставят достъп до информация. Съществува възможност за ново съдебно обжалване, този път на изричния отказ на КЕВР.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия. Окончателното публично публикуване на Наредбата за намаляване тежестта върху българския бизнес, свързана с разходите за възобновяема енергия, предстои след публикуването й във вестника на ЕК. Наредбата ще влезе в сила със задна дата от 1 август 2015 г. и ще важи до 31 декември 2020 г. За да се използва отстъпката за индустриалните консуматори от компонентата в цената за електроенергия, свързана с разходите за възобновяема енергия, те следва да отговарят на определените в Наредбата критерии.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми членове,
Във връзка с ежемесечното подаване на информация към Фонд Сигурност на Електроенергийната система (ФСЕС) и последващото ежемесечното плащане (до 15то число на текущия месец), споделяме с вас следната важна информация:

От 29.07.2016г. досегашната банкова сметка на Фонда с номер BG05 BNBG 9661 3300 1421 02 с титуляр Министерство на енергетиката няма да е активна! Плащаниета към ФСЕС следва да се извършват по сметка BG24 BNBG 9661 3100 1426 01 с титуляр Фонд "Сигурност на електроенергийната система". Повече информация, можете да намерите тук:
https://www.fses.bg/

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми колеги,

в допълнение към вчерашната информация, бихме искали да ви напомним, че Закона за енергетиката беше именен - ДВ, бр. 47 от 2016 г.

Съгласно измененията, чл.36е, ал.2 , задължените към фонда лица, следва да подават информация за съответните приходи за предходния месец, до 15-о число на текущия месец, а не до 5то както беше в предходния вариант на закона.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Във връзка с измененията в Закона за публично предлагане на ценни книжа, споделяме с вас следната важна информация.

Както вече ви информирахме, според измененията на ЗППЦК, на производителите на електрическа енергия от вятър, беше вменено задължение да предоставят в Комисията по Финансов Надзор, определен обем от информация. Срокът за първото подаване на документи изтича на 31 юли 2016 година.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Както вече ви информирахме, в брой: 42 на ДВ, от дата 3.6.2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК). С него се разширява кръгът на лицата, задължени да разкриват информация пред Комисията за финансов надзор (КФН).

Съгласно текста на ЗИД и по-конкретно § 1д., разпоредбите на ЗППЦК, глава шеста „а“, за разкриване на информация, ще се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране. Към момента съществува неяснота относно пълният обем от информация, която производителите на електрическа енергия от вятър следва да предоставят в КФН, въпреки че срокът за първото подаване на документи изтича на 31 юли 2016 година.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В брой: 42 на ДВ, от дата 3.6.2016 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД на ЗППЦК). С него се разширява кръгът на лицата, задължени да разкриват информация пред Комисията за финансов надзор (КФН).
Съгласно текста на ЗИД и по-конкретно § 1д., разпоредбите на ЗППЦК, глава шеста „а“, за разкриване на информация, ще се прилагат и за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Вчера 23 юни, парламентарната комисия по енергетика проведе свое редовно заседание. На заседанието беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, №654-01-74, внесен от народните представители Светлин Танчев и Георги Ковачев на 31 май 2016г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Уважаеми членове,
Споделя ме с вас четири важни новини от днешния ден:
1. Днес на свое открито заседание, енергийния регулатор КЕВР разгледа следните два доклада:

Доклад относно определяне на разполагаемостта за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с които общественият доставчик да сключва сделки с крайните снабдители. И Доклад за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Уважаеми членове,

На 17 май 2016 г., в Народното събрание беше внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за Енергетиката, който прилагаме към настоящия мейл.
Законопроекта предвижда разширяване обхвата на чл.36е от Закона за енергетиката, като се въвежда 5% вноска във фонда да внасят ЕСО и Булгартрансгаз. Конкретно към задължените да внасят вноски лица към фонд Сигурност на електроенергийната система се добавят

Последни публикации

Българска Ветроенергийна Асоциация (БГВЕА) © 2017 Всички права запазени! Уеб агенция Кая Про ООД